Minsang Sinabi Ng Pantas

Ang dukha ay sa Dios. Tagapagmana ng Kaharian ng Dios
Mayaman, gusto mong masama doon?
Mahalin mo ang dukha.

Kung ikaw ay tapat sa Dios, kaaway Niya ang mga umaaway sa’yo.
Apihin ka man, pagsalitaan ka man ng masama, patayin ka man —
Ayos lang.
Basta’t nasa katuwiran ka!


Ang magandang bigyan ay ‘yung mga hindi makakaganti sa’yo.
Dahil Dios na ang baha lan g gaganti sa’yo.

Hindi lahat ng pag-ibig mabuti, may pag-ibig na ikapapahamak

Salvation is not a gift, it's a reward

Alam ng Dios ang pinakamabuti para sa atin.
Kung nakikita Niyang ikasasama natin ang pagyaman, hindi nya iyong ipapahintulot.
Isang paraan din yun ng Dios upang makapanatili tayong mababa ang loob at patuloy na tumawag sa Kanya


Masama sa tao ang masyadong mahal ang sarili

Walang kwenta ang simula kung hindi tatapusin.
Lahat ng pinasimulan mo ng mabuti, ituloy mo… MAY AWA ANG DIOS!

Ang awa ng Dios hindi nauubos para sa Kanyang mga anak,
pero h’wag naman nating aabusuhin

May kapahamakan ang pagiging sinungaling,
kung ang akala ng iba, ang maliit na pagsisinungaling ay ayos lang, HINDI!
Isa yang mikrobyong ikapapahamak ng kaluluwa mo!


H’wag nating hayaang maimpluwensyahan tayo ng maliliit na la lang ng demonyo,
patayin natin yon! Ang nagnanakaw ng piso, magnananakaw na yan ng P100.
Akala ng iba, ang pag-umit ng ballpen ay maliit na bagay lang…
darating ang oras mahigit pa sa ballpen ang kukunin nyan

Your thoughts determine your destiny

Mahalaga ang kaalaman sa mali upang malaman ang tama

Ang paghatol, gawa ng Dios yan para i-check din natin ang ating mga sarili

Ang Dios,
pinapaalam sa atin ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan
ng maraming bagay – sakit, problema…

Walang kasing sama ang isang tao na helpless na nga eh,
ayaw pang humingi ng tulong sa Dios


Sa mga malalakas, hatakin natin yung mahihina… sa mga mahihina..
‘WAG NAMAN KAYONG MAGPATIHULOG… MAHIRAP MAGHATAK!!

Kung lingkod ka ng Dios,
hindi purkit nakagawa ka ng masama ay magpapakasama ka nang lubha


Sa’ting mga naglilingkod sa Dios, wag nating aasahang marami ang matutuwa sa atin,
ang buong sanlibutan ay nakasalig sa masama

Ang mga taong grasa, nabubuhay kahit walang kayamanan,
samanta lang ang mga mayayaman maulanan lang, sisipunin, mamamatay.
Talagang totoo ang sabi ni Kristo, ang buhay ng tao ay hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya


Walang utos ang Dios na walang dahilan

Kahit gaano tayo ka-baba, at kahit gaano ka-taas ang Dios,
naririnig Niya maging ang mga pinakamahinang daing ng ating mga puso


Ang Dios ay may pakiramdam din, nararamdaman Niya maging ang ating nararamdaman

Kung ang kaaway, nag-o-over-time sa paggawa ng masama,
dapat tayo ay mag-over-time din sa paggawa naman ng Mabuti


Kaya tayo ay may kahinaan o kapinsanan ay upang hindi tayo magpalalo ng labis

Ang Kristiano, habang nahihirapan ay lalong natutuwa

Ang kapangyarihan ng Dios ay nagiging sakdal sa oras ng ating kahinaan

Masama ang tukso, pero paraan ito upang “patibayin ang dibdib” ng isang naglilingkod sa Dios

Papaano ka makakaasa ng awa mula sa Dios kung ikaw mismo ay hindi naaawa

Ang pang-alis ng kabalisahan – panalangin

Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kaaway,
nagbibigay tayo sa kanila ng pagkakataon upang makaunawa ng katwiran at maligtas

The lesser you ask for yourself and the more you ask for others, the more God listens to you

It is better to be over-protective, than less protective

Kahit gaano ka-pangit ang isang tao, may makikita kang maganda sa kanya, hanapin mo lang

Kasalanan – pumipigil sa paggawa ng mabuti

Gumawa ng kabutihan, gantihan man ng masama

Kung saan mahirap ang pagtupad, doon napakalaki ang kabanalan

Gawain ng taong sakdal ang magmahal sa kaaway

Take your stand! San ka ba talaga?
Ayaw mong lumaban sa Diablo pero ayaw mo ring pasakop sa Dios…" Sumanib ka sa mabuti, maging way of life mo yung mabuti.Hindi yung gumagawa ka lang ng mabuti occassionally, hindi ka lang gagawa ng mabuti Lunes, o kaya Biyernes Santo, o kaya pag Birthday mo, o kaya pag Pasko, kundi ikaw mismo ang pagkatao mo kasanib ka na sa mabuti at pagkasanib ka sa mabuti wa lang araw ng buhay mo na hindi ka mabuti. Yun ang sinasabi ng Biblia na yung tunay na pag-ibig hindi ka dapat magpaimbabaw kapootan mo masama, at kung napopoot ka sa masama, galit ka sa masama sumanib ka sa mabuti at humanap kayo ng mangangaral na sasaniban ninyo ang kanyang kabutihang sinasabi.

Para ipakita mo sa Dios na galit ka sa masama, lumayas ka sa masama, sumama ka sa mabuti.
Kasi yung pagsanib mo sa mabuti pagpapamukha mo sa masama yun na galit ka sa masama. "

Kawikaan 3:13
Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan,
At ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.

No comments:

There was an error in this gadget
Disclaimer: All blogposts made available in this website and any opinions, advice, statements or other information contained in any messages posted or transmitted by any third party are the responsibility of the author and not by any organization affiliated with the author. We encourage visitors of this website to report any objectionable message to josepherdon@yahoo.com. This website is not monitored 24/7

FREE Downloads


the Blog magazine- by Bro Eli Soriano

esoriano.wordpress.com

esoriano.wordpress.com

Congratulations to Ang Dating Daan Websites
for winning 2009 Philippine Web Awards

www.angdatingdaan.org

UNTV libreng sakay


FREE Bus ride + FREE Bible + FREE magazine +
FREE Breakfast + FREE Medical checkup, consultation +
FREE Legal advice + FREE Transient House + FREE MRT tickets for senior citizens